ASP.NET Core được dựa trên một design pattern đa dạng là MVC. Pattern MVC viết tắt của Model-View-Controller. Trong nội dung bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu MVC là gì và thực hiện thế nào để tiêu dùng MVC pattern trong ASP.NET Core.

MVC Design Pattern

Mvc design pattern là gì

MVC Design Pattern là design pattern đa dạng được tiêu dùng cho lớp biểu hiện (Presentation Layer). ASP.NET Core MVC tuân theo pattern này và nó là căn bản nhất để tất cả thiết bị xoay vòng vèo nó. MVC là một pattern mạnh mẽ và biểu đạt khách quan kỹ thuật chia để trị (separating of concerns). Kiến trúc MVC chia chương trình ra làm 3 phần độc lập và duy nhất. Bao gồm layer Model, View và Controller. Mỗi một layer trên nắm tới một trách nhiệm cụ thể. Model chứa dữ liệu. View tạo ra giao diện người dùng từ dữ liệu ở Model và ảnh hưởng với các bạn. View sẽ chuyển thúc đẩy từ các bạn đến Controller, từ đó Controller sẽ build Model và cập nhật View của Thiết kế trang web chuẩn seo. MVC tách giao diện người dùng (UI) của một Chương trình thành ba phần sau:

  • Loại hình (Model) – Một tập hợp các lớp biểu thị dữ liệu bạn đang Làm việc như tối ưu nghiệp vụ.
  • Hình thức xem (View) – Xác minh cách chương trình UI UI sẽ được hiển thị. Nó là một HTML thuần túy quyết định giao diện các bạn sẽ trông giống như thế nào.
  • Bộ điều khiển (Controller) – Một tập hợp các lớp xử lý giao tiếp từ quý khách, luồng ứng dụng tổng thể và thông minh dành riêng tặng chương trình.

Mvc design pattern asp.net

Trong MVC, bộ điều khiển nhận được yêu cầu HTTP, bộ điều khiển phải tìm kiếm ra cách hòa hợp tin tức để đáp ứng yêu cầu này. Có lẽ các bạn đang hướng trình chuẩn y đến URL / sách của Ứng dụng. Vì vậy, bộ điều khiển nên tập hợp các thông tin để hiển thị danh sách các cuốn sách. Trong kịch bản này, bộ điều khiển sẽ Gây dựng một loại hình MVC chuẩn cho web đẹp. Mvc design pattern asp.net

  • Mô hình không biết gì về yêu cầu HTTP hoặc bộ điều khiển.
  • Loại hình chỉ chịu trách nhiệm lưu giữ thông tin sách mà người mua muốn xem, như hầu hết hợp lý tác động đến danh sách sách đó.
  • Mô hình chỉ là một lớp C# khác mà chúng ta thường tiêu dùng và bạn có thể nắm tới đa dạng hơn một lớp nếu bạn có một loại hình phức tạp.
  • Khi mô hình được đặt cùng nhau, bộ điều khiển thường chọn cơ chế xem để hiển thị mô hình.
  • Hình thức xem sẽ lấy tin tức trong mô hình, như là đa số các sách và lần nào tên sách, v.v. và nó sẽ tiêu dùng tin tức đó để Thiết kế trang HTML.
  • Sau đó, HTML đó được gửi lại tặng máy người dùng trong phản hồi HTTP và đa số giao dịch yêu cầu và phản hồi HTTP được hoàn tất.

Đây là những điều cơ bản của mẫu gây dựng MVC và ý tưởng đằng sau mẫu này là để tách biệt các mối quan tâm. Vì vậy, bộ điều khiển chỉ chịu trách nhiệm lấy một yêu cầu và gây dựng một loại hình. Đây là loại hình mang thông minh và dữ liệu chúng ta cần vào cách thức xem. Sau đó, khung nhìn chỉ chịu trách nhiệm đổi thay mô hình đó trở thành HTML của Gây dựng web cao cấp.

5/5 - (2 bình chọn)

MVC Design Pattern của ASP.NET Core - Sơ lược về MVC

Lê Trương Tấn Lộc (hostmail.vn)

Với 4 năm thực chiến CSS, JS 8 năm kinh nghiệm trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo google, Digital marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post